Όμιλος Σχολικό περιοδικό στο περιβάλλον schoolpress Σχολ. Έτος 2020-2021

Προ-typos: Σχολικό περιοδικό στο περιβάλλον schoolpress
Υπεύθυνοι καθηγητές Ομίλου: Βασίλης Αδαμόπουλος & Ευγενία Τσιουπλή

Αναζητήσεις Λυκείου Μανόλης Ανδρόνικος (Α.Λ.Μ.Α)

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες

Με τον όμιλο αυτό επιδιώκεται να δοθεί η ευκαιρία στους/ις μαθητές/τριες να εμπλακούν, ενεργά, στη διαδικασία δημιουργίας, σύνταξης και μορφοποίησης μιας σχολικής, διαδικτυακής εφημερίδας. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αυτενέργεια των μαθητών/τριων η παραγωγή γραπτού λόγου σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις αλλά και η ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της εξωστρέφειας του σχολείου.

Στόχοι:

  • Κριτικός γλωσσικός γραμματισμός: εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο προσέγγισης και τα στάδια σύνταξης διαδικτυακών πολυτροπικών κειμενικών ειδών και τη σχέση των γλωσσικών επιλογών με τους στόχους του συντάκτη
  • Γλωσσικός γραμματισμός: καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
  • Γραμματισμός στα μέσα: αξιοποίηση πολυμεσικών τεχνικών ανάδειξης και νοηματοδότησης ενός κειμένου και καλλιέργεια της ικανότητας αξιολόγησης της διαδικτυακής πληροφορίας
  • Παιδαγωγικός στόχος: Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού κλίματος ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μάθηση

 

Ο ιστοχώρος της εφημερίδας είναι: https://schoolpress.sch.gr/alma/

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Πρόσθετες πληροφορίες